Informacje
Godziny otwarcia
poniedziałek
10.00-13.00
wtorek-niedziela
11.00-18.00
Kontakt
Telefon
(17) 749 38 62
Email
wycieczki@zamek-lancut.pl
Lokalizacja
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
Zamek
STATUT

STATUT

STATUT
;

Statut Muzeum-Zamek w Łańcucie

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum – Zamek w Łańcucie, zwane dalej „Muzeum”, jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, i Województwa Podkarpackiego, zwanego dalej „Województwem”, działającą w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 i 1086), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
 3. umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum - Zamek w Łańcucie, zawartej dnia 2 września 2005 r., zwanej dalej „umową”;
 4. statutu.

§ 2. 1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 67/2006.

2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/48/98.

3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest Łańcut.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4. 1. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum - Zamek w Łańcucie”.

2. Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „Zamek Łańcut”.

Rozdział 2

 

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy ochrona i utrzymanie stanu historycznego zespołu zamkowo-parkowego w Łańcucie i zespołu pałacowo-parkowego w Julinie, w tym zabytkowych wnętrz, kolekcji dzieł sztuki, obiektów zabytkowych, pamiątek historycznych, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych oraz zabytkowego krajobrazu, a także ochrona dzieł sztuki cerkiewnej.

§ 6. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:

 1. gromadzenie zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów i przekazów;
 2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 3. udostępnianie zgromadzonych zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i wydawniczych oraz udostępnianie wyników prowadzonych badań;
 4. przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 5. zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
 6. organizowanie wystaw stałych i czasowych;
 7. organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie merytorycznej działalności Muzeum;
 8. prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w formie koncertów, przedstawień teatralnych, konkursów, szkoleń, sesji i spotkań autorskich;
 9. publikowanie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych i reklamowych, z zakresu swojej działalności, oraz wydawnictw naukowych;
 10. użyczanie i przyjmowanie zabytków w depozyt;
 11. prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum;
 12. współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 7. Muzeum gromadzi i sprawuje opiekę nad zbiorami z zakresu historii, kultury materialnej oraz sztuki, w tym sztuki ogrodowej.

§ 8. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

 1. malarstwo, rysunek, grafikę;
 2. rzemiosło artystyczne;
 3. rzeźby;
 4. przedmioty i świadectwa związane z historią dawnej rezydencji Lubomirskich i Potockich, ordynacji łańcuckiej a także życia i historii polskiej arystokracji i ziemiaństwa;
 5. zabytkowe obiekty budowlane oraz obiekty dziedzictwa przyrodniczego;
 6. pojazdy konne;
 7. zabytki związane z historią Łańcuta, regionu i 10 Pułku Strzelców Konnych;
 8. sztukę cerkiewną;
 9. starodruki, materiały biblioteczne i archiwalne;
 10. zasoby cyfrowe;
 11. pocztówki, fotografie i negatywy fotograficzne;
 12. treści oraz wartości zabytkowe i przyrodnicze oraz własność intelektualną i przemysłową w postaci znaków towarowych (słownych i graficznych).

Rozdział 3

 

Organizacja Muzeum

§ 9. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzi Oddział - Pałac Myśliwski w Julinie.

§ 10. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych, stanowisk pracy i oddziału, określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra, Województwa oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4

 

Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§ 11. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.

§ 12. 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w uzgodnieniu z Województwem, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o muzeach oraz postanowieniach umowy.

§ 13. 1. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 1. nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
 2. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
 3. przedstawianie Ministrowi i Województwu planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
 4. nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
 5. wydawanie zarządzeń;
 6. nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
 7. wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;
 8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz innych umów cywilnoprawnych;
 9. tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

§ 14. 1. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy.

2. Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Ministrem i Województwem.

§ 15. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 12 członków.

2. Członków Rady Muzeum powołuje Minister, z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Muzeum jest powoływany co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Ministra i co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Województwo, w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

§ 16. 1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o muzeach.

2. Tworząc kolegium doradcze Dyrektor informuje Ministra i Województwo o swoim zamiarze w tym zakresie, którzy mają prawo desygnowania po jednym swoim przedstawicielu do składu kolegium.

3. Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo być utworzone w związku z realizacją konkretnego zadania.

4. Zakres działania kolegium doradczego i liczbę członków określa Dyrektor.

5. W skład kolegium doradczego wchodzą pracownicy merytoryczni Muzeum lub osoby spoza Muzeum.

6. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swojego grona przewodniczącego kolegium.

7. Posiedzenia kolegium doradczego zwołuje Dyrektor.

8. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium.

9. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.

10. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.

11. Obsługę kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

Rozdział 5

 

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 17. Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewniają Minister i Województwo.

§ 18. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji otrzymanych od Ministra i Województwa.

3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 19. Muzeum rozporządza samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywnego ich wykorzystania.

§ 20. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego obligatoryjnie zbadanego przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 21. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

 1. dotacje przekazywane przez Ministra i Województwo, w tym:
 2. dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
 3. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 4. dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
 5. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
 6. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 7. dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 8. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 22. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

 1. usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
 2. wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
 3. usług wspomagających edukację i jej pozaszkolne formy;
 4. usług szkoleniowych;
 5. sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum;
 6. usług reklamowych, promocji i sponsoringu;
 7. usług gastronomicznych;
 8. odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, pokazów i konferencji;
 9. pobierania opłat za udostępnianie zbiorów w szczególności do reprodukowania, filmowania, fotografowania i kopiowania.

2. Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 23. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 6

 

Postanowienia końcowe

§ 24. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum mogą dokonać Minister i Województwo w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach oraz z uwzględnieniem postanowień umowy.

§ 25. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

 
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz w celach analitycznych i marketingowych. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce lub zaakceptować wszystkie pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą "Polityką prywatności"
Akceptuję